close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • GOSPODARKA

 • 3. Gospodarka

       

  3.1 Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej w 2017 r.

   

  Według danych opublikowanych przez singapurskie Ministerstwo Handlu i Przemysłu (Ministry of Trade and Industry, MTI) w 2016 r. wzrost gospodarczy w Singapurze osiągnął wartość 2,0%, co oznacza lepszy wynik w stosunku do 2015 r., kiedy to wyniósł 1,9%.

  Według prognoz opublikowanych 23 listopada br. przez singapurskie Ministerstwo Handlu i Przemysłu (MTI)  gospodarka Singapuru wzrośnie w 2017 r. o 3-3,5%. Oznacza to zmianę szacunków  w stosunku do poprzednio prognozowanych 2-3% wzrostu. Na zmianę prognoz wpłynęły lepsze niż oczekiwano wyniki gospodarki w III kwartale 2017 r. – tut. gospodarka wzrosła w tym czasie o 5,2% w stosunku r/r.

   

  Wg MTI motorem wzrostu w III kwartale był duży popyt na towary elektroniczne oraz polepszająca się globalna sytuacja gospodarcza. Sektory gospodarki odnotowujące znaczny wzrost obejmują: sektor produkcyjny, w tym elektronikę i inżynierię precyzyjną (18% wzrostu w III kwartale, bardzo dobre wyniki od początku 2017 r.), handel hurtowy, finanse i ubezpieczenia oraz transport i magazynowanie – z wyjątkiem sektora inżynierii transportowej przeżywającego przedłużający się kryzys. Ogółem w III kwartale wzrosły wszystkie działy sektora usług z wyjątkiem sektora hotelarskiego oraz restauracyjnego. Przyczyniło się to do wzrostu wolumenu eksportu Singapuru, który według szacunków ma wzrosnąć o 6,5-7% w skali roku, przede wszystkim ze względu na dobre wyniki sektora elektronicznego (półprzewodniki). Wg ocen ekonomistów w 2018 r. poprawić się ma sytuacja sektora budowlanego, głównie dzięki spodziewanym zamówieniom publicznym. Poprawia się również sytuacja na rynku pracy, gdzie odnotowano spadek bezrobocia w stosunku do I kwartału 2017 r.

   

  Wg prognoz MTI wzrost w 2018 r. nieco wyhamuje osiągając wartość 1,5-3,5%. Nie jest bowiem do końca jasne czy obecna dobra sytuacja w przemyśle półprzewodników przełoży się na długotrwałe polepszenie sytuacji w innych sektorach gospodarki. Prognozy MTI biorą również pod uwagę relatywne wyhamowanie zapotrzebowania na produkty i usługi ze strony Chin oraz UE. W najbliższym czasie, według głównego ekonomisty banku DBS, wiodącą rolę we wzroście tut. gospodarki będzie pełnił sektor usług, odpowiadający za 2/3 singapurskiego PKB. W III kwartale sektor ten wzrósł o 3%.

   

   

  Tab. Główne wskaźniki makroekonomiczne.

   Wskaźnik

  2015

  2016

  PKB wartość globalna (w mld SGD*)

  402

  410

  PKB wartość na 1 mieszkańca (w SGD*) według ppp

  69 283

  b.d.

  Tempo wzrostu PKB w %

  1,9%

  2,0%

  Stopa inflacji (indeks cen konsumpcyjnych CPI)

  -0,50%

  -0,50%

  Stopa bezrobocia w %

  1,9%

  2,1%

  Wartość obrotów handlu zagranicznego (w mld SGD*)

  913

  869

  Źródło: Ministry of Trade and Industry in Singapore

  * Kurs walutowy SGD za 1 USD (średnia w 2016 r.) = 1,38

   

  3.2 Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze ekonomicznym.

   

  Singapur jest krajem członkowskim Światowej Organizacji Handlu (WTO) do początku jej istnienia czyli od 1 stycznia 1995. Singapur jako kraj wyspiarski leżący na przecięciu najbardziej obleganych szlaków morskich świata  tradycyjnie wspiera otwarty, wielostronny, oparty na jasno uregulowanych zasadach system handlu który jest podwaliną założeń Światowej Organizacji Handlu. Kraj był gospodarzem pierwszej Ministerialnej Konferencji WTO w grudniu 1996.

   

  Ważną rolę w polityce zagranicznej Singapuru odgrywa zaangażowanie w prace APEC i ASEAN. Singapur, w którym znajduje się sekretariat Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), jest aktywnym animatorem działalności tego ugrupowania.

   

  W październiku 2015 r. zakończono prace mad tekstem Porozumienia ws. Partnerstwa Transpacyficznego (Trans-Pacific Partnership Agreement, TPP), pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Meksykiem, Peru, Chile, Japonią, Malezją, Brunei, Wietnamem, Singapurem, Australią i Nową Zelandią, liberalizującego handel towarami i usługami w regionie Azji i Pacyfiku. Partnerzy negocjacji zadeklarowali, że porozumienie będzie miało otwarty charakter i w przyszłości, po spełnieniu warunków, będą mogły do niego dołączyć inne kraje.

   

  Kraje TPP wytwarzają łącznie ok. 40% światowego PKB, są odpowiedzialne za ok. 30% globalnego handlu, odbierają 30% światowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych i skupiają 11% ludności świata, co demonstruje skalę Porozumienia  i jego potencjalny wpływ na gospodarkę światową.

   

  Dla Singapuru podpisanie Umowy TPP ma nie tylko znaczenie ekonomiczne, przynosząc korzyści w postaci liberalizacji handlu oraz dodatkowego pobudzenia wzrostu gospodarczego, lecz również jest celem strategicznym dla zacieśnienia współpracy po obu stronach Atlantyku.

   

  31 grudnia 2015 r. utworzona została Wspólnota Gospodarcza ASEAN (Asean Economic Community, AEC).

   

  Ogłoszenie utworzenia AEC należy oceniać jako zapis woli państw członkowskich tej organizacji do kontynuowania procesu dalszej integracji w wymiarze gospodarczym, niż faktyczne utworzenie Wspólnoty. Rozbieżność interesów poszczególnych państw oraz różnice w poziomie rozwoju powodują, że w najbliższej przyszłości ASEAN nie będzie jednolitym organizmem, prezentującym zgodnie swoje interesy wobec innych partnerów regionalnych i światowych. Nadal trwają prace nad integracją finansową, pozostają bariery administracyjne i pozataryfowe.

   

  Wg. prognoz w 2020 r. PKB wszystkich państw ASEAN osiągnie 4,7 mld USD, a w 2030 r. ASEAN stanie się czwartą największą gospodarką świata. W ciągu najbliższych 10 lat ASEAN stworzy 14 mln nowych miejsc pracy, a wzrost gospodarczy z poziomu 4,6% w roku 2014 osiągnie poziom 7,1% w roku 2025.

   

  3.3  Relacje gospodarcze UE- Singapur.

   

  W październiku 2014 r. Unia Europejska i Singapur zakończyły negocjacje na temat umowy o wolnym handlu (EU-Singapore FTA). Ostatnią częścią porozumienia, jaka została uzgodniona były przepisy dotyczące inwestycji. Wcześniejsze rozdziały zostały parafowane we wrześniu 2013 roku.

   

  Obroty handlowe pomiędzy UE a Singapurem w przeciągu ostatniej dekady dynamicznie rosły, a tylko w latach 2009-2014 wzrosły o ponad 30%. W 2014 r. wzajemne obroty handlowe wyniosły 44,83 mld EUR, a rok ten zakończył się dodatnim dla UE saldem w wysokości 11,7 mld EUR. UE wyeksportowała do Singapuru towary o wartości 28,25 mld EUR, a import z Singapuru do UE wyniósł 16,58 mld EUR. Mimo relatywnie niewielkich rozmiarów swojej gospodarki Singapur jest 15-tym największym partnerem handlowym UE, odpowiadającym za  ponad 25% całego handlu pomiędzy UE a wspólnotą ASEAN. UE jest z kolei trzecim największym partnerem handlowym Singapuru (po Chinach i Malezji, ale przed USA, Japonią, Koreą, czy pozostałymi krajami ASEAN).