close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • SYSTEM ADMINISTRACYJNY

 •  

   

  2. System administracyjny

   

  2.1 Ustrój polityczny

  Singapur jest republiką parlamentarną z jednoizbowym parlamentem. Model rządów parlamentarno-gabinetowych zbliżony jest do modelu westminsterskiego (angielskiego). Głową państwa jest prezydent wybierany w wyborach powszechnych. Władza wykonawcza skupiona jest w rękach rządu, na czele którego stoi premier (obecnie Lee Hsieng Loong). Scena polityczna zdominowana jest przez partię PAP (People’s Action Party). Partie opozycyjne posiadają marginalną reprezentację w parlamencie.

   

  2.2 Władza ustawodawcza

  Władza ustawodawcza sprawowana jest przez jednoizbowy parlament. Obecnie w parlamencie zasiada łącznie 91 deputowanych, z których większość wybierana jest w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję.  W parlamencie może również zasiadać do 9 parlamentarzystów nominowanych (apolitycznych ekspertów) oraz maksimum 3 delegatów partii opozycyjnych, którzy nie zdołali zdobyć mandatu w wyborach powszechnych, jednak zostali włączeni w skład izby dla zapewnienia większego stopnia pluralizmu politycznego (tzw. non-constituency members of parlament: NCMP).

   

  2.3 Władza wykonawcza

  Naczelnym organem władzy wykonawczej w Singapurze jest prezydent, jednak jego prerogatywy są bardzo ograniczone. Historycznie prezydent pełnił głównie funkcje reprezentacyjne. W 1991 r. otrzymał prawo weta, przede wszystkim w stosunku do decyzji rządu naruszających rezerwy finansowe kraju oraz kluczowych nominacji w służbie publicznej. Od 1993 r. prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych na sześcioletnią kadencję. Od 1 lipca 2011 r. funkcję tę sprawuje Tony Tan Keng Yam.

  Rząd odpowiedzialny jest za swoje działania przed parlamentem. Na czele gabinetu stoi premier. Premier nominowany jest przez prezydenta spośród członków parlamentu. Ministrowie również nominowani są spośród parlamentarzystów (przez prezydenta, na wniosek premiera). Od 2004 r.  na czele rządu stoi Lee Hien Loong, syn Lee Kuan Yew - założyciela i premiera Singapuru w latach 1959-1990.

   

  2.4 Struktura administracji gospodarczej

  Głównym ośrodkiem administracji gospodarczej Singapuru jest Ministerstwo Handlu i Przemysłu (Ministry of Trade and Industry), które realizuje zadania poprzez podległe mu agencje rządowe: m.in. EDB, IES, STB, A*STAR, SCE itd.

  ·         EDB (Economic Development Board) jest instytucją odpowiedzialną za obsługę zagranicznych inwestorów zainteresowanych rynkiem Singapuru. W zakres kompetencji tej agencji wchodzi również podejmowanie inicjatyw i działań ułatwiających inwestowanie w sektorze handlu i usług, tak aby wspomagać transformacje gospodarki Singapuru w kierunku tworzenia globalnego centrum biznesu i przemysłu. EDB posiada szeroką sieć zagranicznych oddziałów. W UE biura agencji znajdują się we Frankfurcie, Londynie, Mediolanie, Paryżu oraz Sztokholmie.

  ·         IES (International Enterprise Singapore) powołana została do pomocy firmom singapurskim w ekspansji na rynki zagraniczne (zarówno w wymiarze handlowym jak i inwestycyjnym). Celem agencji IES jest ułatwianie rozwoju singapurskim firmom poprzez pomoc w ich umiędzynarodowieniu. Agencja posiada ponad 30 zagranicznych oddziałów. W Europie przedstawicielstwa IES działają w Londynie, Frankfurcie, Sztokholmie i Moskwie.

  ·         STB (The Singapore Tourism Board) jest agencją powołaną do promocji i rozwoju singapurskiego sektora turystycznego. Zadaniem tej instytucji jest nie tylko rozwój ruchu turystycznego związanego z tradycyjnym pojmowaniem turystyki, ale również wykorzystanie potencjału wysoko rozwiniętych sektorów singapurskiej gospodarki  – medycznego i usług edukacyjnych, do zwiększenia liczby wizyt w Singapurze. Do kompetencji STB należy również promowanie Singapuru jako dogodnej lokalizacji do inwestycji w sektor turystyki. STB podobnie jak dwie poprzednie agencje, również posiada sieć zagranicznych przedstawicielstw. Dwa oddziały znajdują się w UE (Londyn i Frankfurt).

  ·         A* STAR (Agency for Science Technology and Research) jest instytucją naukowo- badawczą również działającą pod auspicjami Ministerstwa Handlu i Przemysłu. Podporządkowanie A* STAR temu właśnie Ministerstwu podkreśla rolę Agencji, którą jest wspomaganie transformacji singapurskiej gospodarki w kierunku gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach. Agencja wspomaga rozwój nowych sektorów singapurskiej gospodarki, m.in. biotechnologii, nanotechnologii, mediów cyfrowych w celu uzyskania znaczącej międzynarodowej pozycji w tych dziedzinach. Instytucja ta odpowiedzialna jest za współpracę w dziedzinie R&D z podmiotami zagranicznymi.

  ·         SCE (Singapore Cooperation Enterprise) - instytucja, która powołana została przez Ministerstwo Handlu i Przemysłu oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych w celu oferowania innym krajom singapurskich rozwiązań z zakresu rozwoju szeroko pojętego sektora publicznego. SCE współpracuje (korzystając z kadr) z 15 ministerstwami i 66 agencjami rządowymi. Jednak w fazie implementacji projektów SCE toruje drogę dla singapurskich przedsiębiorstw komercyjnych posiadających niezbędny know-how do wdrożenia proponowanych rozwiązań i w tym zakresie spełnia rolę zbliżoną do wspomnianej wyżej wcześniej Agencji IES.

   

  2.5 Sądownictwo gospodarcze

  Sprawy gospodarcze w Singapurze rozstrzygane są przez sądy cywilne. Rodzaj powództwa oraz wartość przedmiotu sporu determinują właściwość sądową.

  1.      W zakresie roszczeń nie przekraczających 10 000 SGD właściwą instancją do rozstrzygnięcia jest Trybunał Drobnych Roszczeń (Small Claims Tribunal). Za obopólną zgodą zainteresowanych stron limit ten może być podniesiony do 20 000 SGD. Trybunał rozstrzyga jedynie sprawy związane ze sprzedażą towarów i usług oraz dot. szkód majątkowych.

  2.      Sąd Magistracki (Magistrates’ Court) jest właściwy dla wszystkich typów spraw, o ile wartość roszczenie nie przekracza 60 000 SGD.

  3.      Sąd Rejonowy (District Court) rozstrzyga sprawy, w których wartość przedmiotu sporu nie  przekracza 250 000 SGD.

  4.      Sąd Najwyższy (High Court) rozstrzyga sprawy, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 250 000 SGD. Sąd ten jest również właściwy ws. postępowań upadłościowych, likwidacji firmy itp. Sąd Najwyższy rozpatruje również apelacje od orzeczeń sądów niższych instancji.

   

  Ponadto w Singapurze działają również sądy i trybunały specjalne: Trybunał ds. Praw Autorskich (Copyright Tribunal) oraz Sąd Pracy (Labour Court).

   

  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: >>>kliknij tutaj